وانت بار جنت آباد«44477952-44081554»

وانت تلفنی جنت آباد،وانت بار محدوده جنت اباد همراه با کارگر حرفه ای در باربری و جابجایی لوازم منزل و اداری.کارگر باربری در محدوده جنت آباد،کارگر جهت بارگیری و تخلیه بار،نیسان بار جنت آباد،کارگر مخصوص جابجایی و حمل ساید،یخچال ساید بای ساید،افراد آموزش دیده برای باز و بسته کردن در یخچال ساید بای ساید.وانت تلفنی در محدوده جنت آباد،وانت بار جنت آباد.

نیسان بار جنت آباد/وانت تلفنی جنت آباد

وانت بار در جنت اباد جنوبی،وانت تلفنی در جنت اباد شمالی،بهترین وانت بار در محدوده جنت اباد مرکزی و سی پنج متری گلستان.